Hoe verloopt...

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Hoe verloopt...

Bij een bemiddeling moet men in principe  willen samenzitten om een  gesprek  aan te gaan met diegene met wie er een conflict is. Dit is dus helemaal niet zo evident en het kan misschien op het eerste zicht sommige mensen afschrikken. Maar hierin zit precies de kracht  van de ervaren bemiddelaar of mediator, die aan elke partij de steun biedt die hij of zij op dat moment nodig heeft. De bemiddelaar zelf, heeft tijdens de gesprekken steeds het totaalbeeld voor ogen van elke ouder en van hun gezamenlijke kinderen.


Maar er kan altijd gekozen worden om eerst te beginnen met twee afzonderlijke gesprekken. Dit is de gebruikelijke start wanneer er voorheen reeds een gerechtelijke procedure werd gevoerd of lopende is. Tijdens een  buitengerechtelijke bemiddeling ( = vrijwillige bemiddeling ) kunnen de gezamenlijke gesprekken ook even worden onderbroken, om tussentijds, elk  afzonderlijk met de bemiddelaar te spreken.


Het  gehele conflict wordt meestal herleid in kleinere porties (verschillende onderwerpen), die elk afzonderlijk worden besproken in verschillende gesprekken totdat er uiteindelijk een algemene consensus wordt bereikt.


Tijdens al die gesprekken houdt de bemiddelaar de structuur voor ogen en neemt hij/zij de leiding in handen. Sowieso is er bij elk gesprek altijd sprake van geheimhouding, vrijwillig engagement van beide partijen, inzet van iedereen en neutraliteit van de mediator.

 Als juriste en erkend bemiddelaar, kan ik ten slotte elke gemaakte overeenkomst neerschrijven in  een overeenkomst tot echtscheiding of in een ouderschapsakkoord, dat evenzeer bindend is als een vonnis.


Zie art. 1733.” In geval van akkoord en indien de bemiddelaar die de bemiddeling leidde erkend is door de commissie bedoeld in artikel 1727, kunnen de partijen of één van hen het bemiddelingsakkoord dat tot stand kwam overeenkomstig de artikelen 1731 en 1732 ter homologatie voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit gebeurt overeenkomstig de artikelen 1025 tot 1034. Het verzoek kan echter ondertekend worden door de partijen zelf, indien het uitgaat van alle bij de bemiddeling betrokken partijen. Het bemiddelingsprotocol wordt bij het verzoek gevoegd.


De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren indien het strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord dat werd bereikt na een bemiddeling in familiezaken strijdig is met de belangen van de minderjarige kinderen.


De homologatiebeschikking heeft de gevolgen van een vonnis, in de zin van artikel 1043. “

Bemiddeling  in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005